תכנית תמ"ר

דגשים ועקרונות בהכנת תכנית תמ"ר וביישומה

תמ"ר – תכנית הממירה היבחנות בבחינת הבגרות בלמידה בדרך החקר.

רציונאל

למידה משמעותית היא זו המזמנת חוויה לימודית קוגניטיבית רגשית, חברתית וערכית, המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, רלוונטיות ללומד. תהליכי ההוראה הלמידה וההערכה אמורים לשקף תפיסה זו.

תכנית תמ"ר מהווה נדבך נוסף בדרך להוראה למידה ולהערכה משמעותיות, בתחום הדעת תנ"ך.

במסגרת התכנית ניתן להמיר היבחנות בבחינת בגרות חובה בהיקף של 2 יחידות לימוד, בתהליך של למידה בדרך החקר שתוצרה הוא עבודת-חקר כתובה.

התכנית מחולקת לשני חלקים המשולבים זה בזה: בחלק הראשון המורים מלמדים נושאים נבחרים מתכנית הלימודים (על-פי דרישת הפיקוח על הוראת התנ"ך) תוך הדגשת ההיבט המחקרי, ומשלבים הוראה מפורשת של אסטרטגיות חשיבה וחקר. בחלק השני, התלמידים חוקרים נושא שבחרו בסיוע המורים ובוחנים אותו תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה ומיומנויות חקר שרכשו במהלך הלימודים. הדגש בתכנית הוא על תהליך הלמידה ועל התוצר/ים.

מאפיינים ודרישות התכנית:

 • הלמידה תתקיים בהתאם לתכנית הלימודים בתנ"ך ממלכתי, 2 יח"ל חובה.
 • המקצוע נלמד לבגרות בחט"ע במשך שנתיים לפחות, ותוצר/י הלמידה מוגשים באופן תהליכי במשך כל תקופת הלמידה
 • פיתוח מקצועי והדרכה של המורים.
 • המורה מנחה ומלווה את התלמידים במהלך השיעורים בתהליך ובכתיבת העבודה.
 • העבודה נעשית לרוב בזוגות או ביחידים.
 • התהליך מבוסס על למידה שיתופית הכוללת גם  הוראת והערכת עמיתים.

 עקרונות מנחים ביישום התכנית:

 1. בית הספר
 • בית ספר שנבחר לקדם הערכה חלופית אמור לשקף תפיסה פדגוגית הקוראת לחדשנות.
 • ממוצע הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בתנ"ך בשלוש השנים שקדמו לתכנית תמ"ר יהיה 70 לפחות (ציון בחינה), ואחוז התלמידים העוברים בהצלחה את בחינת הבגרות בתנ"ך יעמוד על 85% לפחות.
 • התכנית מיועדת לכלל התלמידים למעט אוכלוסיות מיוחדות, ונלמדת במסגרת כיתתית ולא אישית.
 • בהתנסות הראשונה במיזם, מומלץ להתחיל בתכנית תמ"ר עם כיתה אחת בשכבה.
 • התכנית מיועדת לכיתות שלומדות תנ"ך לפחות שנתיים רצופות בחטיבה העליונה (6 ש"ש(
 • בית ספר המעוניין להשתתף במיזם יגיש תכנית עבודה מלאה לשנתיים, או לשלוש שנות לימוד.
 • האישור לקיום התכנית היא למחזור אחד בלבד. בית הספר שירצה להמשיך בדרך זו של הערכה חלופית, יתבקש להגיש תכנית מחודשת ומותאמת-צרכים למחזור נוסף.
להמשך קריאה

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בל

 • שלום אחד
 • שלום 2
 • שלום 3
 • שלום 4