מתווה תמ"ר וחלוצי הערכה תכנית תשע"ג

תוכנית חלוצי הערכה באה להמיר את בחינת הבגרות ברמת 2 יח"ל.
המטרה לאפשר למידה משמעותית, המאפשרת חוויה לימודית המושתת על תפיסת ריבוי אינטליגנציות, לפיה יש לאפשר לתלמיד לבטא את יכולותיו בדרכים שונות.
למידה משמעותית, היא זו המזמנת חוויה לימודית קוגניטיבית רגשית חברתית וערכית וקוגניטיבית, המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, רלוונטיות ללומד. תהליכי הוראה למידה והערכה אמורים לשקף תפיסה זו.

תכנית "חלוצי הערכה" מאפשרת לבית הספר להמיר שאלון בגרות בשלמותו, בהוראה בלמידה ובהערכה חלופית.

עקרונות מנחים בישום התכנית :

1. בית הספר

 • בית ספר שנבחר לקדם הערכה חלופית, אמור לשקף תפיסה פדגוגית הקוראת לחדשנות.
 • ממוצע הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בתנ"ך בשנתיים האחרונות יהיו 70 לפחות ואחוז התלמידים העוברים בחינת בגרות בתנ"ך יעמוד על 85% לפחות.
 • התכנית מיועדת לכלל התלמידים למעט אוכלוסיות מיוחדות, ונלמדת במסגרת כיתתית ולא אישית.
 • התכנית מיועדת לכיתות שלומדות תנ"ך לפחות שנתיים רצופות בחטיבה העליונה (6 ש"ש)
 • האישור לקיום התכנית היא למחזור אחד בלבד. אם ירצה בית הספר להמשיך בדרך הערכה חלופית זו, יתבקש להגיש תכנית מחודשת ומותאמת צרכים למחזור נוסף.

2. הצוות המוביל

 • בית הספר יקצה מסגרת שבועית לעבודת הצוות.
 • צוות המורים שיוביל את התהליך בתחום הדעת יהיה צוות מורים מיומן ומקצועי, בעל השכלה רלוונטית לתחום הדעת (בוגר או מוסמך בלימודי מקרא במוסד אקדמי מוכר(
 • הצוות המוביל יהיה צוות המחויב להובלה של תהליכי ה.ל.ה. ייחודיים, והיוצר שיתופי פעולה עם תחומי דעת נוספים בבית הספר.
 • מורי הצוות יהיו בעלי ותק וניסיון בהגשת כיתות לבחינות הבגרות בתנ"ך בשש השנים שקדמו להחלת התכנית בבית הספר, ואשר השתלמו בהשתלמויות מפמ"ר בתחום הדעת בשנתיים שקדמו להחלת התכנית, או לומדים לתואר מתקדם בשנים שבהן הם מגישים לתכנית.
 • צוות המורים המוביל את התהליך, חייב להשתלם בהשתלמות חקר שתתקיים במהלך סמסטר א' של שנה"ל תשע"ח. ההשתלמות מיועדת למורי תכנית תמ"ר וחלוצי הערכה והיא ברובה מקוונת.

3. תכנית הלימודים

 • מתווה תכנית הלימודים בתכנית "חלוצי הערכה" ייבנה בשיתוף עם מדריכת מפמ"ר ויהלום בהיקפו את תכנית הלימודים בתנ"ך ממלכתי. עם זאת תתחשב התכנית בייחודיות ובתפיסה פדגוגית ייחודית של בית הספר.
 • תכנית הלימודים ב"חלוצי הערכה" תהיה חייבת לכלול את הסוגות הספרותיות, הבונות את תכנית הלימודים בתנ"ך: היסטוריוגרפיה, נבואה, חוק, חכמה וסיפור, ובהלימה למטרות והעקרונות, בלימוד תחום דעת תנ"ך.
 • תכנית הלימודים ב"חלוצי הערכה" תכלול ותשלב את המיומנויות המרכזיות הנדרשות בתחום הדעת.
 • התכנית תקיף את מלוא השעות הנלמדות בתחום הדעת, שלוש שעות שבועיות לכל יחידת לימוד- במשך שנתיים לפחות.
 • תכנית הלימודים תגדיר אבני דרך לקיום אירועי ההערכה קונבנציונליים במהלך הלימוד, שיעריכו ידע והבנת התלמידים, את כל הפרקים הנלמדים במסגרת התכנית. ממוצע הציונים באירועי הערכה אלה יהווה כ-50% מהציון הסופי של התלמיד.
  מומלץ שיהיו מספר אירועי הערכה במהלך התכנית ,שיכללו בין היתר מבחנים שאחד בעל היקף של 30% עליו יינתן אישור מהפיקוח על הוראת התנ"ך.
 • בית הספר יעודד שיתופי פעולה של מקצוע תנ"ך עם מקצועות הוראה שונים, הכנסת מורים מתחומי דעת שונים לשיעורי תנ"ך, להוראה בין תחומית המכוונת להעשרת התלמידים.

4. תהליך הלמידה

על תהליך הלמידה לשקף את תפקודי הלומד בתחומים הבאים:

 • קוגנטיבי: קיום תהלכי חשיבה מרמות שונות, פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית.
 • מטה- קוגניטיבי: ביצוע תהליכים רפלקטיביים על תהליך הלמידה.
 • תוך אישי: ניהול שיח מכבד ומקדם, עבודה בצוות, שיתוף פעולה, למידת עמיתים.
 • תוך אישי: ויסות, שליטה ומשמעת עצמית.
 • הכנה עצמית וניהול הלמידה: הצבת יעדים, קביעת לוח זמנים.

5. הדרכה וליווי מתחום הדעת

 • יישום התכנית והטמעתה ילוו באופן רציף ע"י הפקוח על הוראת התנ"ך ויתבצעו ע"י מדריכה ארצית בתחום הדעת, הגב' דליה בליימן.
 • הליווי יכלול פגישה ראשונה עם הנהלת בית הספר והצוות המקצועי המוביל את התכנית, לצורך תאום ציפיות, בניית תהליכי עבודה וקביעת לוחות זמנים לליווי התהליך, על פי מיפוי צרכים ומשוב.
 • צמתי הערכה עם המדריכה המלווה והצוות המקצועי, יתקיימו במחצית השנה ובסופה.

6. דרכי הערכה

 • תהליך הלמידה מוערך בשלמותו בבית הספר, ומלווה במחוון מפורט השם דגש על התהליך ועל התוצר. המחוון יבנה עם המדריכה המלווה את התכנית מתחום הדעת תנ"ך.
 • יתקיימו אירועי הערכה קונבנציונאליים לבדיקת ידע ומיומנויות של התלמידים על פי דרישות המקצוע.
 • מספר אירועי ההערכה וגוונם ייקבעו מפעם לפעם בין הצוות למדריכה המלווה.
 • יידרש תוצר הערכה חלופי המקביל ליחידת לימוד אחת ,שערכו 50% מהציון בתחום הדעת. תוצר זה יבנה עם המדריכה המלווה. 50% הנותרים יהיו מהערכות קונבנציונליות שנעשו במהלך הלמידה.
 • רצוי לתת במה בית ספרית להערכה חלופית זו, על ידי חשיפה לתוצרי התלמידים לכלל באי בית הספר.

7. הערכת התהליך

 • בתום התהליך, ייעשה תהליך ההערכה של התכנית בבית הספר, המתייחס לבסיס הידע המיומנויות של התלמידים על פי המתווה בתכנית הלימודים הנדרשת בתחום הדעת תנ"ך והתכנית הייחודית שהגיש בית הספר.
 • התאמת תהליכי הוראה למידה והערכה, לאוכלוסיית התלמידים בבית הספר.
 • בית הספר ישלח מדגם עבודות מכל כיתה בתכנית ( 6-3 עבודות ברמה טובה בינונית ונמוכה)
 • המשוב לתכנית בכללותה יעשה עם המדריכה המלווה את התכנית והפקוח על תחום הדעת תנ"ך.

צוות הפקוח תחום הדעת תנ"ך מ"מ, עומד לרשות בית הספר וצוותו לכל עזרה הדרכה והכוונה, ביישום התכנית.