מתווה תמ"ר תכנית תשע"ג

דגשים ועקרונות בהכנת תכנית תמ"ר וביישומה

תמ"ר – תכנית הממירה היבחנות בבחינת הבגרות בלמידה בדרך החקר.

רציונאל:
למידה משמעותית היא זו המזמנת חוויה לימודית קוגניטיבית רגשית, חברתית וערכית, המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, רלוונטיות ללומד. תהליכי ההוראה הלמידה וההערכה אמורים לשקף תפיסה זו.

תכנית תמ"ר מהווה נדבך נוסף בדרך להוראה למידה ולהערכה משמעותיות, בתחום הדעת תנ"ך. במסגרת התכנית ניתן להמיר היבחנות בבחינת בגרות חובה בהיקף של 2 יחידות לימוד, בתהליך של למידה בדרך החקר שתוצרה הוא עבודת-חקר כתובה.

התכנית מחולקת לשני חלקים המשולבים זה בזה: בחלק הראשון המורים מלמדים נושאים נבחרים מתכנית הלימודים (על-פי דרישת הפיקוח על הוראת התנ"ך) תוך הדגשת ההיבט המחקרי, ומשלבים הוראה מפורשת של אסטרטגיות חשיבה וחקר. בחלק השני, התלמידים חוקרים נושא שבחרו בסיוע המורים ובוחנים אותו תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה ומיומנויות חקר שרכשו במהלך הלימודים. הדגש בתכנית הוא על תהליך הלמידה ועל התוצר/ים.

מאפיינים ודרישות התכנית:

 • הלמידה תתקיים בהתאם לתכנית הלימודים בתנ"ך ממלכתי, 2 יח"ל חובה.
 • המקצוע נלמד לבגרות בחט"ע במשך שנתיים לפחות, ותוצר/י הלמידה מוגשים באופן תהליכי במשך כל תקופת הלמידה.
 • פיתוח מקצועי והדרכה של המורים.
 • המורה מנחה ומלווה את התלמידים במהלך השיעורים בתהליך ובכתיבת העבודה.
 • העבודה נעשית לרוב בזוגות או ביחידים.
 • התהליך מבוסס על למידה שיתופית הכוללת גם הוראת והערכת עמיתים.

עקרונות מנחים ביישום התכנית:
1. בית הספר

 • בית ספר שנבחר לקדם הערכה חלופית אמור לשקף תפיסה פדגוגית הקוראת לחדשנות.
 • ממוצע הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בתנ"ך בשלוש השנים שקדמו לתכנית תמ"ר יהיה 70 לפחות (ציון בחינה), ואחוז התלמידים העוברים בהצלחה את בחינת הבגרות בתנ"ך יעמוד על 85% לפחות.
 • התכנית מיועדת לכלל התלמידים למעט אוכלוסיות מיוחדות, ונלמדת במסגרת כיתתית ולא אישית.
 • בהתנסות הראשונה במיזם, מומלץ להתחיל בתכנית תמ"ר עם כיתה אחת בשכבה.
 • התכנית מיועדת לכיתות שלומדות תנ"ך לפחות שנתיים רצופות בחטיבה העליונה )6 ש"ש(.
 • בית ספר המעוניין להשתתף במיזם יגיש תכנית עבודה מלאה לשנתיים, או לשלוש שנות לימוד.
 • האישור לקיום התכנית היא למחזור אחד בלבד. בית הספר שירצה להמשיך בדרך זו של הערכה חלופית, יתבקש להגיש תכנית מחודשת ומותאמת-צרכים למחזור נוסף.

2. הצוות המוביל

 • צוות המורים שיוביל את התהליך בתחום הדעת יהיה צוות מורים מיומן, מקצועי ובעל השכלה רלוונטית לתחום הדעת (בוגר או מוסמך בלימודי מקרא במוסד אקדמי מוכר).
 • הצוות המוביל יהיה צוות המחויב להובלה של תהליכי הוראה, למידה וההערכה ייחודיים, והיוצר שיתופי פעולה עם תחומי דעת נוספים בבית הספר.
 • מורי הצוות המוביל יהיו בעלי ותק וניסיון בהגשת כיתות לבחינות הבגרות בתנ"ך בשש השנים שקדמו להחלת התכנית בבית הספר, ואשר השתלמו בהשתלמויות מפמ"ר בתחום הדעת בשנתיים שקדמו להחלת התכנית. המורה המנחה תכנית תמ"ר בכיתתו יוביל את התהליך מראשיתו ועד סופו. חילופי מורים במהלך התכנית מחייבים אישור מפמ"ר.

3. מתווה תכנית הלימודים

 • תכנית הלימודים תחולק לשתי חטיבות לימוד:
  • עבודת-חקר בעקבות לימוד פרקי תכנית הלימודים הבאים: בראשית, נושאי ההרחבה חוק וחכמה. כמו-כן אפשרית בחירת טקסט שאינו מתכנית הלימודים. בחירת יחידת לימוד זו מבוססת על למידת חקר ועל קיום תהליך חקר משמעותי, שתוצרו הסופי כולל עבודת-חקר ותוצרים אחרים )ביטוי אישי-יצירתי(.
  • בחינה פנימית באישור מפמ"ר על פרקים מתכנית הלימודים בנושאים: היסטוריוגרפיה ונבואה, ארבעת נושאי החובה, ופרקים מהרחבת נושאים אלה. הבחינה תשלח לאישור מדריכת תמ"ר 2-3 חדשים לפני מועד קיומה.
 • הטמעת המיומנויות העיקריות הנדרשות בתחום הדעת.
 • הטמעת המיומנויות הנדרשות לטיפוח כישורי חשיבה מסדר גבוה.
 • התכנית תקיף את מלוא השעות הנלמדות בתחום הדעת – שעתיים שבועיות לפחות, במשך שנתיים.
 • עבודת החקר תתבסס על יחידת לימוד מתוך תכנית הלימודים ובהסתמך עליה. ראשיתה באחד או יותר מפרקי הלימוד שבתכנית הלימודים, וממנו אפשר להתרחב לנושאים ולז'אנרים מן התנ"ך כולו. אפשר לשלב מקורות חוץ מקראיים או מקורות מתחומי דעת אחרים. יחד עם זאת, היקף העיסוק בחומר שאינו מקראי לא יעלה על שליש מן העבודה (שני שליש ממנה יעסקו במקרא).
 • תכנית הלימודים תשקף תהליך העבודה מובנה, מציעה לוח-זמנים, ומלווה במחוון מחייב מטעם המפמ"ר. הצוות המוביל יגיש תכנית עבודה אשר יציג את תכנית הלימודים, תהליך עבודה מובנה ומחוון. תכנית העבודה תשקף ותיישם את מטרות ועקרונות תחום הדעת ותהליכי ה.ל.ה.
 • כיתות הלומדות במשך שלוש שנים בחט"ע, שכתבו עבודת-חקר מצומצמת במסגרת %30 ,תוכלנה להרחיב עבודה זו כך שתתאים להיקף הנדרש לעבודה במסגרת תמ"ר. יש לציין כי עבודת ה-%30 תהווה נקודת מוצא בלבד לעבודה בהיקף יח"ל אחת, והרחבתה תתייחס למגוון כתובים, סוגות, ערכים ורעיונות מקראיים.

4. תהליך ותוצרי הלמידה
על תהליך הלמידה לשקף את תפקודי הלומד בתחומים הבאים:

 • קוגנטיבי: קיום תהלכי חשיבה מרמות שונות, פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית.
 • מטה- קוגניטיבי: ביצוע תהליכים רפלקטיביים על תהליך הלמידה.
 • תוך אישי: ניהול שיח מכבד ומקדם, עבודה בצוות, שיתוף פעולה, למידת עמיתים.
 • תוך אישי: ויסות, שליטה ומשמעת עצמית.
 • הכנה עצמית וניהול הלמידה: הצבת יעדים, קביעת לוח זמנים.
 • תוצר הלמידה המתבקש בתהליך זה הוא עבודת-חקר בהיקף של 20-15 עמודים (ללא נספחים) המקבילה ליחידת לימוד אחת ,על-פי הכללים המחייבים כתיבת עבודת-חקר.

5. דרכי הערכה ותוצרי הלמידה

 • תהליך הלמידה מוערך בשלמותו בבית הספר (ע"י המורה המנחה), ומלווה במחוון מפורט השם דגש על התהליך ועל התוצר. המחוון יבנה עם מדריכת מפמ"ר תנ"ך ובהלימה למחוון הגמיש.
 • במהלך השנה יתקיימו שני אירועי הערכה מרכזיים לבדיקת לבחינת בסיס הידע והטמעת המיומנויות על-פי דרישות המקצוע, אירוע אחד בכל סמסטר. אירועי הערכה נוספים, אם יידרשו, יתקיימו בתיאום עם המדריכה המלווה, בהתאם לתכנית הבית ספרית שנבנתה.
 • תוצר תהליך הלמידה יהיה עבודת-חקר על-פי הכללים המקובלים, ומבחן בית ספרי באישורה של המפמ"ר.
 • רצוי לתת במה בית ספרית להערכה חלופית זו, על ידי חשיפה לתוצרי התלמידים לכלל באי בית הספר להורים ולפיקוח, בבחינת "צא ולמד" .

6. הדרכה וליווי מתחום הדעת

 • יישום התכנית והטמעתה ילוו ע"י הפקוח על הוראת התנ"ך ויתבצעו ע"י מדריכה ארצית בתחום הדעת, רחלה דרור .
 • הליווי יכלול פגישה ראשונה עם הנהלת בית הספר והצוות המקצועי המוביל את התכנית, לצורך תאום ציפיות, בניית תהליכי עבודה וקביעת לוחות זמנים לליווי התהליך, על-פי מיפוי צרכים ומשוב.
 • צמתי הערכה עם המדריכה המלווה והצוות המקצועי, יתקיימו במחצית השנה ובסופה, במסגרתם יתקיימו שני אירועי הערכה, דיווח ורפלקציה.
 • במסגרת הליווי יתקיימו מפגשי הדרכה שעיקרם למידת עמיתים של צוותי מורים המנחים למידת חקר. מורה בתכנית תמ"ר מחויב למפגש אחד בסמסטר )(במועד ובמקום שיתאימו לו).
 • מנחי תמ"ר מחויבים להשתתף בהשתלמות חקר מקוונת (מט"ח). ההשתלמות מתמקדת בכלי הוראה ולמידה בתחום למידת חקר וכתיבת עבדות חקר, ומומלצת לכלל המורים.

7. הערכת התהליך

 • בתום התהליך תתקיים פגישת סיכום בהשתתפות הנהלת ביה"ס, צוות המורים ומדריכת מפמ"ר. מטרות פגישת הסיכום: רפלקציה ומשוב לשם הערכת התהליך על כל חלקיו ושלביו.
 • בפגישה זו תידון גם התאמת תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה לאוכלוסיית תלמידי ביה"ס, והמשך התכנית במחזור הבא, אם ביה"ס מעוניין בכך.
 • בית הספר ישלח לפיקוח על הוראת התנ"ך מדגם עבודות מכל כיתה אשר השתתפה בתכנית, 6-3 עבודות ברמות שונות – טובה, בינונית ונמוכה.
 • בתום התכנית יועברו נתוני והישגי התלמידים למדריכת תמ"ר.

צוות הפיקוח של תחום הדעת תנ"ך, עומד לרשות בית הספר וצוותו לכל עזרה הדרכה והכוונה, ביישום התכנית.